dimecres, 25 de setembre de 2013

Punt de trobada

Hola!

avui us vull parlar d'una nova descoberta que he fet recentment. Es tracta de la plataforma web TICHING que permet el contacte entre docents, entre alumnes i docents, i és alhora una font immensa de recursos didàctics.

www.tiching.com

Encara en sóc usuària debutant, però crec que és una eina amb un gran potencial i us convido a fer-hi una ullada. Cal registrar-s'hi per poder-la explorar, però va la pena!

dilluns, 11 de febrer de 2013

Reculls d'exercicis de física i química

Sóc professora de matemàtiques i de física i química i sempre he pensat que a internet hi ha molts recursos de la primera matèria i molt pocs de la segona. Sobretot quan es tracta de reculls d'exercicis.

Pel que fa a les matemàtiques, a més de molts altres recursos, hi ha una web que és com una bíblia per als docents de mates. Està plena d'arxius en format word i executables a la mateixa web amb exercicis de matemàtiques de tots els nivells i temàtiques.
És la web: http://www.toomates.netEn canvi, pel que fa a la física i la química no acabo de trobar exercicis en algun lloc web de referència. Si ho poses a sant google sempre trobes coses, però estaria bé tenir un espai on tot estés centralitzat.
Com que de moment no puc crear un espai així, faig el que tinc a l'abast.

A l'escola creem reculls d'exercicis per a cada tema, de manera que els penjaré a la web perquè en pugueu disposar.

Aquí teniu uns quants reculls d'exercicis per a FQ de 3r d'ESO.S'admeten suggerències!


dilluns, 20 de juny de 2011

criteris de correcció Oposicions

En aquest enllaç trobareu els criteris de correcció de cada especialitat de les convocades a Oposicions per aquest 2011.

CRITERIS DE CORRECCIÓ

Bona Sort!!!

dimarts, 26 d’abril de 2011

Redacció del tema d'oposició

No en sóc cap experta però he trobat aquests consells que penso que us podrien ser útils.

-----------------------------------

A la fase teòrica de l'oposició cal tenir en compte tres aspectes: PLANIFICACIÓ, REDACCIÓ i REVISIÓ. Són iteratius i depenen els uns dels altres, cal revisarlos periòdicament a mida que es redacta. A l'hora de redactar cal tenir present si:

 • llegiràs el tema davant d'un tribunal d'oposició

 • el membres del tribunal llegiran el teu tema

això condicionarà la teva manera de redactar, i per tant la teva planificació.

A més a més, cal tenir molt present la distribució del temps. Cadascú funciona d'una manera diferent, però és important organitzar-se abans de començar a escriure.

Veiem ara més concretament uns consells per a cada aspecte esmentat abans:


PLANIFICACIÓ

Quin dels temes triaré?

Has de triar aquell en què siguis més expert o del qual tinguis més coneixements. Això vol dir tenir coneixements de la matèria però també de la legislació.

Quins coneixements tinc del tema triat?

Cal valorar el següent: teories sobre el tema, autors que les defensen, bibliografia, legislació, ubicació del tema dins el bloc de continguts de tot el material (per ajudar-te a corregir o millorar petits oblits), importància i aportacions de la teva especialitat.

Com l'organitzaré? Quins apartats tractaré?

Utilitza un esquema o un mapa conceptual que t'ajudarà a organitzar i seqüenciar. Pensa també en els enllaços i connectors que et permetran donar coherencia al text. En aquest sentit són més útils els mapes conceptuals que els esquemes.

Què vull aconseguir triant aquest tema?

Per exemple: demostrar domini i obtenir la màxima puntuació. És important la claredat, els enllaços i connectors del text, la bibliografia,...

Per exemple: diferenciar-me dels altres opositors i obtenir la màxima puntuació. Selecciono el tema menys evident, el més teòric, el més complex...


REDACCIÓ

Si:

 • llegiràs el tema davant d'un tribunal d'oposició: fes atenció a l'entonació, als enllaços i connectors, a la narració.

 • el membres del tribunal llegiran el teu tema: fes atenció a l'ordre, la neteja i l'ortografia. Comença amb un esquema, destaca els diferents apartats, els conceptes importants, vigila amb la cal·ligrafia...


En qualsevol dels casos sempre s'han de tractar aquests apartats:

1. Introducció i marc legislatiu del tema i de l'especialitat. Esmenta la legislació tal i com apareix al BOE o al DOG.

2. Contingut del tema a través de cada apartat. L'ordre dels apartats és indiferent, sempre i quan el text final tingui sentit i coherència.

3. Conclusions i aportacions de la teva especialitat.

4. Referències bibliogràfiques i legislatives utilitzades en el tema. Et serà útil preparar-te una bibliografia distribuida per blocs temàtics.


REVISIÓ

Es divideix en dues parts:


**Revisió INTERNA: fa referència als coneixements teòrics, connectors, legislació, exemples...

 1. He escrit totes les idees o coneixements que sabia del tema?

 2. L'organització em permet expressar-me amb claredat i coherència?

 3. El tema té un bon principi, desenvolupament i final?

 4. He fer una introducció i conclusió personalitzades?

 5. He inclòs autors, teories i legislació?

 6. He inclòs exemples adequats als continguts i a l'especialitat professional?

 7. Esmento la legislació tal i com apareix als documents oficials?

 8. Té el tema un ordre lògic?

 9. Puc afegir detalls en algun lloc?


**Revisió EXTERNA (si el tribunal llegirà el teu text): fa referència l'ordre, la presentació, l'ortografia, l'expressió...

Adequació:

 1. Té bona presentació? (marges, esquema inicial, títols, correccions,...

 2. El tipus de vocabulari, expressions i conceptes usats són adequats?

 3. La infomació és clara?

 4. És fàcil identificar les idees principals, secundàries i terciàries?

Coherencia:

 1. Els continguts són rellevants, organitzats i tenen relació entre ells?

 2. L'odre de presentació de les idees és lògic?

 3. Existeixen repeticions o buits?

 4. Els connectors són adequats i suficients?

 5. Els exemples són clars?

Correcció:

 1. Es compleixen les normes de puntuació?

 2. Hi ha faltes d'ortografia?

 3. La gramàtica utilitzada és correcta?

--------------------------

Espero que tots aquests consells us siguin útils!


Sort!!

dimarts, 15 de març de 2011

Formació pel professorat

Després de quasi dos mesos sense publicar res em torno a arremangar i escric quatre ratlles.

Aquests darrers mesos he estat fent una sèrie de cursos de formació pel professorat per via telemàtica i us en vull parlar.
A principis d'aquest any ja vaig publicar un escrit amb els enllaços per inscriure's als cursos, però avui m'interessen sobretot els materials que es fan servir.

Resulta que aquests cursos fan servir un material de referència molt útil perquè està penjat a internet permanentment i és de consulta oberta. A més, és revisat i actualitzat amb cada edició dels cursos.
Si n'heu fet algun ja sabreu de què us parlo. Sinó, feu una ullada aquí:

http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/index

Hi trobareu una llista amb tots els cursos i els corresponents materials de formació. Si entreu a tafanejar-ne algun veureu que els cursos estan dividits en diferents mòduls, i aquests alhora en pràctiques. Hi ha uns exercicis plantejats a per fer que serien els que anem fent els alumnes.

Però el que trobo més interessant és que el fet que es puguin consultar sempre per internet, encara que no en siguis alumne. És útil fer-ho servir com a material de consulta.

En el meu cas concret el curs D-204 sobre "Ús i dinamització del moodle" em resulta molt pràctic per consultar dubtes sobre aquesta plataforma de formació.
El mateix passa amb el curs de Jclic, el D-73.

En resum, que aquests materials poden fer una mica el paper de les guies d'usuari i ens poden ajudar a solucionar problemes o a descobrir eines o funcions que desconeixíem o no dominàvem.

Salut!

dimarts, 18 de gener de 2011

UD d'una programació


Això podria ser un exemple de com ha de ser una UD en la vostra programació. A part hi hauria els annexos amb alguns exemples de les activitats que heu citat aquí.

Espero respondre així a un dels dubtes que heu formulat en altres posts.

dimecres, 17 de novembre de 2010

Legislació educativa (Física i Química, i altres)

Aquí teniu un llistat d'enllaços i referències sobre legislació que us poden ser útils per a preparar les oposicions de secundaria. Alguns d'ells són específics de la meva especialitat, d'altres, no.

Salut!

 • Legislació educativa bàsicaOrden EDU/3430/2009, de 11 de diciembre, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades a los cuerpos docentes establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Llei 12/2009, de 10 de juliol d´educació (LEC)

Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.

Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

 • Desenvolupament curricular
AUTONÒMIC. Orientacions per al desplegament del currículum (inclou totes les especialitats)

AUTONÒMIC. Llistat dels currículums de totes les especialitats


AUTONÒMIC. Desplegament del currículum a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Document del Departament d'Educació.

AUTONÒMIC. Orientacions i models per formalitzar les programacions didàctiques, amb l’objectiu d'orientar el debat curricular en els centres i adaptar els documents actuals al marc curricular de les competències bàsiques. Document del Departament d'Educació.

Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s´estableix l´ordenació dels ensenyaments del Batxillerat.

ESTATAL. Corrección de errores del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

ESTATAL. Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

ESTATAL. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.


 • Ordenació docent i acadèmica


AUTONÒMICA. Resolució de 15 de juny de 2010 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2010-2011

ESTATAL. Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.

AUTONÒMICA. Ordre EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s’estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

AUTONÒMIC. Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

AUTONÒMIC. Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior (DOGC 14-6-1996)

 • Metodologia, activitats i avaluacióAUTONÒMICA. Ordre EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn.

AUTONÒMICA. Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

ESTATAL. ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado.

 • Atenció a la diversitat i NEE
ESTATAL. Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre las condiciones de repetición en el primer curso de Bachillerato.

Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament. (8-7-1994)

Decret 180/2005, de 30 d'agost, de modificació del Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius (1-9-2005)


 • Orientació i intervenció educativa
ESTATAL. Orden de 14 de febrero de 1996, sobre evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (BOE de 23-2-1996)

Falta la rectificación (BOE de 5-4-1996)

diumenge, 14 de novembre de 2010

Criteris d'avaluació PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

L'any passat vaig fer un curs telemàtic de programació didàctica orientat a la convocatòria d'oposicions del 2009 i, a part del material que em van subministrar penso que la revisió de la programació que em va transmetre el professor us pot resultat útil si esteu barallant-vos-hi.

Bàsicament em va fer arribar la següent llista de criteris amb la corresponent valoració (que ara he eliminat).

Espero que us sigui d'utilitat.


CRITERIS DE REVISIÓ D'UNA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA (curs ASPEPC 2009)


 1. ASPECTES FORMALS

  1. Té portada

  2. La portada té les dades d’identificació de l’aspirant i el cos i l’especialitat per la qual es presenta

  3. Té índex, amb la seqüència numerada de les unitats didàctiques de què consta

  4. La presentació és correcta: tipus de lletra ...

  5. Està dins de l’extensió màxima permesa

  6. Expressió escrita


 1. CONTEXTUALITZACIÓ/UBICACIÓ

  1. Es defineixen les característiques de l’entorn del centre educatiu

  2. S’esmenten les característiques dels alumnes

  3. S’esmenten els recursos humans del centre educatiu

  4. S’esmenten els recursos materials del centre educatiu

  5. Es realitza un càlcul del temps escolar útil

  6. La programació fa referència al projecte educatiu del centre

  7. Hi ha, encara que resumida, una justificació teòrica (referències a la psicologia de l'aprenentatge, didàctica de la matèria...)


 1. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

  1. Es recullen els Objectius normatius de la matèria i etapa

  2. Es recullen els continguts normatius del curs concret

  3. Es recullen les competències bàsiques (o generals) i de matèria

  4. Es fa esment a les connexions amb altres matèries

  5. Hi ha la relació d’UD seqüenciades i temporitzades

  6. Es fa referència a les orientacions metodològiques que orienten les diverses activitats i/o es fa referència al tipus d’activitats que es faran servir

  7. Es fan constar els criteris d’avaluació normatius

  8. Es fan constar els instruments d’avaluació/qualificació

  9. Es fa referència a l’avaluació inicial (o diagnòstica)

  10. Es fa referència a l’avaluació formativa (o del procés)

  11. Es fa referència a l’avaluació sumativa (o final)

  12. Es fa referència als recursos (per al professorat i alumnat) necessaris per a les activitats d’ensenyament aprenentatge

  13. Es tenen en compte els alumnes amb necessitats específiques de recolzament educatiu (distingint ESO i Batxillerat)

  14. S’integra l’ús de les TIC en les estratègies metodològiques


 1. UNITAT DIDÀCTICA

  1. En cada UD hi ha un encapçalament (títol, durada, situació dins la programació)

  2. En cada UD es concreten els objectius

  3. En cada UD es concreten els continguts

  4. En cada UD es concreten les competències bàsiques (o generals) i de matèria

  5. En cada UD es concreten els criteris d’avaluació

  6. En cada UD es concreta la interdisciplinarietat (si pertoca)

  7. Hi ha referències a l’atenció a la diversitat (ESO)

  8. En cada UD es concreta l’avaluació inicial, formativa i final

  9. En cada UD es relacionen les Activitats d’ensenyament aprenentatge, amb una petita descripció

  10. En cada UD es relacionen recursos per portar a terme les activitats E

  11. En cada UD s’indiquen activitats d’avaluació, tot indicant el tipus (inicial, formativa, sumativa) (poden coincidir amb altres activitats)

dimecres, 29 de setembre de 2010

Oposicions 2011

Aquest any diuen que sí que sí! Per fi sembla que hi haurà les tant esperades oposicions de Professorat de Secundària.


Aquí en teniu una notícia:

http://www.aspepc.es/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1868&mode=thread&order=0&thold=0

Ara falta saber si aquesta convocatòria inclourà les places que estaven previstes pel 2010 i les del 2011 o n'hauran regatejat algunes...

Per si de cas, és moment de començar a estudiar de valent.
Hi ha moltes i molt vàlides maneres de fer-ho, mitjançant acadèmies, cursos específics dels sindicats, per lliure... La qüestió és posar-hi força de voluntat i constància.

Aconseguir uns apunts és una manera interessant de començar ja que el temari citat per l'Estat és molt imprecís, i fer-se'n un mateix un resum pot costar-li més temps del disponible.
La majoria d'acadèmies acostumen a proporcionar un temari actualitzat. L'alternativa és buscar-ne un en una llibreria (l'Ed. MAD en publica, la CEDE també). A les pàgines web en trobareu informació i una mostra (irrisòria, d'altra banda).

També és moment de buscar suport per preparar la programació didàctica. Cal tenir present que preparar-la de zero és llarg i pren moltes hores de l'estudi. Així que és bo aconseguir-ne una de base i modificar-la i personalitzar-la.
Hi ha un curs telemàtic de preparació de programacions que està força bé. Mireu-ho aquí.

Jo estic preparant l'especialitat de Física i Química, vaig fent mapes conceptuals de resum dels temes amb les principals paraules clau. Si algú hi està interessant que ho faci saber i els compartirem.

Amb tot això espero que sigueu molts els que us animeu i que no se us faci pesat.

Bona sort!

dijous, 9 de setembre de 2010

Més cursos, per l'any escolar 2010-2011

Ja ha sortir l'oferta de cursos de formació per al professorat per aquest any escolar 2010-2011. En podreu trobar de tota mena i varietat a la web:

http://www.xtec.cat

Si accediu, a través de la barra lateral esquerra, a la secció de FORMACIÓ PERMANENT trobareu tots els cursos agrupats segons tipologies.

A mi m'interessen especialment els cursos de formació on-line, i us puc dir que una de les coses bones és que abans d'inscriure't-hi pots consultar els temaris que es faran servir. Aquests temaris no només estan disponibles ara, sinó que sempre estan a l'abast de tot el professorat que els vulgui consultar.
De què serveix això? doncs en un cas donat ens poden servir de manuals d'usuari per a un determinat programari, o de guia de funcionament d'una determinada aplicació. Feu-hi un cop d'ull, són interessants i estan força ben elaborats.

També han tret la seva oferta formativa altres organismes com alguns sindicats o el CDEC (Centre d'experimentació en ciències).

Si coneixeu altres entitats que n'ofertin, no dubteu a llistar-les aquí perquè puguem tenir-ne coneixement tots plegats!

Gràcies!